MGI PhotoSuite 8.6

MGI PhotoSuite 8.6

MGI Software Corp. – Shareware – Android Windows
ra khỏi 6 phiếu
4 Stars User Rating
Easily touch-up, transform, organize and share photos with family and friends. It's like a whole suite of photo applications that enable you to do just about anything you can imagine with your pictures. You can post your creations to your personal website or email them to friends. This complete PC Photography and Internet software lets you make greeting cards, calendars, slide shows, web pages and other projects to share your treasured photos with family and friends.

Tổng quan

MGI PhotoSuite là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi MGI Software Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của MGI PhotoSuite là 8.6, phát hành vào ngày 11/06/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.0.1238, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

MGI PhotoSuite đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của MGI PhotoSuite đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho MGI PhotoSuite!

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có MGI PhotoSuite cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản